Hakkımızda

1992 yılında Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Yeryüzü Zirvesinde, “Sürdürülebilir Kalkınma” 21. yüzyılın temel ilkesi olarak belirlenmiştir. Bu ilkenin gerçekleştirilmesi adına çeşitli maddelerle, eylem alanları belirlenmiş ve bu maddeleri içine alan “Gündem 21” adlı rapor tüm BM ülkeleri tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye’de Yerel Gündem 21 süreci, 1997 yılı sonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın koordinatörlüğünde, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Başbakanlık Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Kadının statüsü Genel Müdürlüğü gözetiminde yürütülen, Bakanlar Kurulunca onaylanmış bir proje olarak başlamış. Daha sonraki yıllarda Türkiye Yerel Gündem 21 Programına dönüştürülmüştür.

Katılımcı Demokratik Yerel Yönetişim uygulamalarının dünyadaki en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, Türkiye’de yeni bir “Yerel Yönetişim” modelinin gelişmesine katkı sağlamaktadır. “Kentine Sahip Çıkma” , “Aktif Katılım” ve “Çözüme Ortaklık” ilkeleri bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir bir geleceğe taşıyan Kent Konseyleri, kalkınma yolunda atılmış önemli bir adım olan Yerel Gündem 21 Programının devamı niteliğindedir. Kent Konseyleri; kadın, gençlik, engelli, çocuk, emekli meclisleri ve çeşitli çalışma gruplarıyla; belediyeler ve diğer yerel paydaşlarla kentler için ortak aklın oluşturulması adına önemli bir şemsiye vazifesi görmektedir. 5373 Sayılı Belediye Kanununun 76.Maddesinde; “Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.”
Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, Meslek Kuruluşlarının, ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının, Siyasî Partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve Mahalle Muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Kent konseyinin çalışma usûl ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu 08 Ekim 2006 tarihli, 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yasa gereğince, Genel Kurul’unu gerçekleştiren Batman Kent Konseyi, yönetişim alanında kentimize farklı bir boyut kazandırmıştır. Başta “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Binyıl Kalkınma Hedefleri” olmak üzere; kentsel çevreden tarihsel-kültürel mirasa, tüketici haklarından “engelsiz kentler oluşturulmasına” uzanan geniş çerçevede kentler hakkında bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı amaç edinmiş Batman Kent Konseyi, sivil toplum ve diğer paydaşların yerel karar alma süreçlerine katılım konusunda öncülük etmektedir. Kadınların karar alma süreçlerine katılımının teşviki, toplumsal cinsiyet bakış açısının değiştirilmesi, gençlerin kapasitelerinin ve her alanda karar alma süreçlerine dahil olmaları, bedensel ve zihinsel engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımının sağlanması, yoksul ve dezavantajlı kesimlerin seslerini duyurmaları ve bunun gibi daha birçok sosyal sorumluluk projelerinde imzası bulunan Batman Kent Konseyi, kenti ve dolayısıyla ülkemizi, vatandaşlar için daha yaşanabilir hale getirmeyi kendine misyon edinmiştir.
 
Ortak aklın, kentin gelişimi ve kalkınmasındaki önemine inanan Batman Kent Konseyi bünyesinde barındırdığı, kentin dinamiklerinden oluşan Genel Kurulu, Genel Kurulca seçilen Yürütme Kurulu üyeleri, Başkanı, Genel Sekreteri, gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan meclis ve çalışma grupları ve bu grupların kolaylaştırıcılığını üstlenen ofis çalışanlarıyla Batman’ın “marka kent” olması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. 
Eğer yaşadığım kent için “Bir Fikrim Var” diyorsanız, eleştirilerinizin, önerilerinizi, düşüncelerinizin, projelerinizin, hayata geçmesini, çözüm önerilerinizi duyurmak istiyorsanız; Siz değerli hemşerilerimizi Batman Kent Konseyi’nin meclis ve çalışma guruplarında görev almaya davet ediyoruz. Çünkü bu kent hepimizin.